top of page
rosa Tierra

PSICOTERÀPIA DE PARELLA

Som éssers en relació i, per tant, dins del món de la parella hi ha un condicionament mutu en el comportament dels membres i en la interpretació que fan dels mateixos i de la parella en si. Perquè una teràpia de parella funcioni, tots dos membres han de tenir les ganes i la implicació per solucionar el problema que presenten. Les sessions de la teràpia normalment es realitzaran amb tots dos membres, havent-hi la possibilitat de fer alguna sessió individual, primer amb un i després amb l'altre.

 

L'objectiu principal de les primeres visites és l'elaboració i/o reformulació de la demanda, o sigui, el de comprendre realment quin és el conflicte que presenta la parella. Això s'aconsegueix amb una escolta activa per part de la psicòloga, en el sentit que els experts de la seva vida són ells mateixos. Entre totes construïm la demanda a partir del motiu de consulta.
A partir d'aquí comencem amb el treball psicoterapèutic, amb una integració dels models teòrics corresponents: Humanista-Existencial, Constructivista i Sistèmic.

 

Del model Humanista-Existencial, en el qual la premissa és que cada membre de la parella és un ésser en si mateix, que disposa de la llibertat i la responsabilitat d’autodeterminar de forma particular la seva vida, de projectar-se en ella i d'estar al món, és interessant esbrinar què pot tenir a veure el problema que presenta la parella amb el projecte vital de cadascun d'ells, també entendre la seva visió del món, de la vida i la seva realitat.

Segons el model Constructivista, la realitat és una construcció individual, producte de l'esforç per donar sentit als esdeveniments. Des d'aquesta mirada és interessant conèixer sobre la base de quines dimensions interpreta cadascuna la vida i de quina manera cada membre construeix el problema concret que els porta a teràpia.


Des del model Sistèmic descobrirem els jocs (rols) relacionals que tenen establerts cada membre de la parella, si hi ha més aviat una relació de simetria o de complementarietat entre els membres. Serà important conèixer en quin moment del cicle vital estan, quins són els models que cadascun porta de la seva família d'origen i com això es pot relacionar amb el seu problema actual.

Les sessions de parella són de durada de 1h i 30 min. de regularitat setmanal o quinzenal, segons la necessitat. A l'espai entre sessions es practica allò que treballem durant la sessió.

Exemples de problemes que presenten les parelles:

-Comunicació disfuncional:

- Falta de reforç positiu cap a l'altre

- Crítiques

- Judicis

- Sobregeneralitzacions

- Crisi en alguna de les etapes del cicle vital

- Desconfiança i gelosia

- Dificultats en la parella per la influència de les famílies d'origen de cadascu

- Dificultats en l'esfera de la sexualitat

- Infidelitats

- Gestió de l'estrès familiar i personal

- Maltracte

- Relació o criteris educatius diferents pel que fa als fills/es

- Tasques domèstiques

- Valors en conflicte…

bottom of page