top of page

AVÍS LEGAL 

1. INTRODUCCIÓ
El present avís legal (d'ara endavant, el “Avís Legal”) regula l'accés, navegació i utilització del lloc web www.laiaoliva.es (d'ara endavant, el “Lloc web”), titularitat de Laia Oliva Pérez, psicòloga col·legiada en el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya amb el número 14057, amb domicili professional en Carrer Balmes, 92, 2-1, 08008 Barcelona, i
proveïda del DNI 46359796-F (d'ara endavant, la “Titular”).


L'accés, navegació i utilització del Lloc web atribueix la condició d'usuari del Lloc web (d'ara endavant, el “Usuari”) i implica l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal, sent la seva observança i compliment exigible respecte de qualsevol Usuari que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc web.

En cas de no estar d'acord amb els termes exposats, l'Usuari haurà d'abstenir-se d'accedir, navegar o utilitzar el Lloc web.


2. OBJECTE
El present Avís Legal regula l'accés, navegació i utilització del Lloc web. Així mateix, s'informa els Usuaris sobre quins són els seus drets i les seves obligacions en relació amb els continguts exposats a través del Lloc web, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar-se de l'accés al Lloc web.


3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web i dels continguts que s'ofereixen en el mateix (incloent, sense limitació, els textos, fotografies, il·lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut) són propietat de la Titular o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors o titulars dels mateixos per al seu ús i explotació.


En cap cas s'entendrà que l'accés, navegació i utilització del Lloc web per part de l'Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests drets per part de la Titular. L'Usuari disposa d'un dret d'ús dels continguts del Lloc web únicament amb la finalitat d'usar el present Lloc web, d'acord amb el present Avís Legal.


Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin propietat de la Titular o de tercers, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de la Titular o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en contra, l'accés, navegació o utilització del Lloc web i/o dels seus continguts confereix a l'Usuari dret algun sobre signes distintius en ell inclosos.


Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del Lloc web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de la Titular o, si és el cas, del titular dels drets corresponents.


4. CONDICIONS D'ÚS DEL LLOC WEB
No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l'exclusiva responsabilitat de l'Usuari, l'accés o la utilització del Lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica. En particular, i amb caràcter merament enunciatiu, queda prohibit:


● Facilitar informació falsa, inexacta o incompleta a través dels formularis del Lloc
web.


● Usar el Lloc web en cap forma que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en l'ordinador d'un tercer.


● Usar el Lloc web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials.


● Usar el Lloc web per a recollir dades de caràcter personal d'altres Usuaris.


● Usar el Lloc web de manera il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l'ordre públic.


● Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc web, a altres sistemes o xarxes connectats al Lloc web, a cap servidor de la Titular, ni als serveis oferts a través del Lloc web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim.


● Infringir, o intentar infringir, les mesures de seguretat o autenticació del Lloc web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el Lloc web.


● Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del Lloc web o en els sistemes o xarxes de la Titular, així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc web.


L'incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l'Usuari podrà portar aparellada l'adopció per la Titular de les mesures legals que consideri oportunes per a defensar els seus drets i interessos, sense que mediï possibilitat de cap indemnització per a l'Usuari pels danys i perjudicis causats.


5. ENLLAÇOS
El present Avís Legal es refereix únicament al Lloc web i no s'aplica a llocs web de tercers accessibles a través del Lloc web o, en general, qualsevol altre servei proporcionat per tercers. La Titular no controla la informació, continguts, productes o serveis facilitats a través dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.

L'Usuari reconeix i accepta que la Titular no serà responsable de la disponibilitat dels llocs web o recursos externs, i no subscriu cap tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través aquests llocs web o recursos.


L'Usuari reconeix i accepta que la Titular no serà responsable de les pèrdues o danys en què l'Usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web o recursos externs, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l'exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través d'aquest llocs web o recursos.


L'Usuari que vulgui introduir enllaços amb destinació al Lloc web des del seu propi lloc web haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació:


● L'enllaç únicament vincularà amb el Lloc web, no podent reproduir el contingut del Lloc web o parts del mateix de cap manera.


● No podran establir-se frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el Lloc web o permetin visualitzar-lo a través d'adreces d'Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquest, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els Usuaris sobre la procedència del servei o els seus continguts, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, o es faci de qualsevol altre mode que estigui prohibit per la llei.


● Des del lloc web que inclogui l'enllaç no podrà efectuar-se cap mena de manifestació falsa o inexacta sobre la Titular, sobre la qualitat dels seus serveis o sobre els seus socis, empleats o clients, ni tampoc donar a entendre que la Titular ha autoritzat l'enllaç o que d'una altra forma ha supervisat o assumit els continguts o serveis oferts a través del lloc web extern.


● Està prohibida la utilització de qualsevol marca o un altre signe distintiu de la Titular dins del seu lloc web, excepte en els casos autoritzats per la llei o permesos expressament per la Titular.


● El lloc web que inclogui l'enllaç haurà d'observar la legalitat vigent i no podrà disposar d'o enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers, que produeixin o puguin produir la falsa idea que la Titular recolza o secunda, les idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resultin inadequats en relació amb l'activitat desenvolupada per la Titular, tenint en compte els continguts i la temàtica general del lloc web on s'estableixi l'enllaç.


6. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS
La Titular no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc web; (ii) l'absència d'errors en aquests continguts; (iii) l'absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc web o en el servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'adoptin en aquest; (v) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts del Lloc web; i (vaig veure) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que la Titular estableix en el Lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web.

Això, no obstant això, la Titular declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per a garantir el funcionament del Lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com legal i organitzatiu.


La Titular no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc web provinents de fonts alienes al mateix i no assumirà responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús de les citades informacions.


7. NOTIFICACIÓ DE POSSIBLES INFRACCIONS
En el cas que l'Usuari trobés alguna informació o contingut en el Lloc web que pugui ser il·lícit, il·legal, contrari a la normativa vigent, contrari al present Avís Legal, o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar-lo immediatament a la Titular perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.


8. SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB
La Titular es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l'accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis del Lloc web, amb o sense prèvia notificació, sense que mediï la possibilitat de l'Usuari d'exigir cap indemnització per aquesta causa.


9. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, totes les dades de caràcter personal facilitats durant la utilització del Lloc web seran tractats de conformitat amb el que es disposa en la Política de Privacitat. L'accés, navegació i utilització del Lloc web per part de l'Usuari implica l'acceptació expressa de la Política de Privacitat.


10. MODIFICACIONS
La Titular es reserva el dret a modificar el present Avís Legal en qualsevol moment, així com la presentació, configuració i contingut del Lloc web. L'accés i utilització del Lloc web després de l'entrada en vigor d'aquestes modificacions suposen l'acceptació d'aquestes.


11. COMUNICACIONS
A l'efecte del present Avís Legal, l'Usuari pot posar-se en contacte amb la Titular a través de l'adreça de correu electrònic laia.oliva.p@gmail.com o el telèfon

+34 614261801.


12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia relativa al mateix se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), renunciant expressament les parts a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

Última actualització: 29 de Ferer de 2024.

bottom of page