top of page

POLÍTICA DE PRIVADESA

1. INTRODUCCIÓ
La present política de privacitat (d'ara endavant, “Política de Privacitat”) regula el tractament de les seves dades personals en la seva condició d'usuari del lloc web www.laiaoliva.com (d'ara endavant, el “Lloc web”), titularitat de Laia Oliva Pérez (d'ara endavant, la “Titular”).


Així mateix, la present Política de Privacitat té per objecte facilitar informació sobre els drets que li assisteixen en virtut del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant, “RGPD”) i la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades de caràcter personal i garantia de drets digitals (d'ara endavant, “LOPDGDD”).


Tots els termes que consten escrits en majúscules en aquesta Política de Privacitat tindran el significat que s'estableix en l'Avís Legal, tret que estiguin expressament definits en la present Política de Privacitat.


2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Laia Oliva Pérez, amb domicili professional en Carrer Balmes, 92, 2-1, 08008 Barcelona, i proveïda del DNI 46359796-F, és la responsable del tractament de les seves dades personals.


Per a qualsevol consulta, petició o aclariment relatiu al tractament de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: laia.oliva.p@gmail.com


3. DADES PERSONALS TRACTADES
La Titular tractarà les següents categories de dades personals, per a les finalitats que més endavant es detallen:


Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, correu electrònic.


Dades de navegació: adreça IP, tipus de navegador i altres dades recollides a través de les cookies utilitzades pel Lloc web. Per a més informació, consulti la nostra Política de Cookies.


● Altres dades addicionals facilitades per l'Usuari en les comunicacions que mantingui a través dels canals habilitats a aquest efecte.


Les dades personals tractats són facilitats directament per l'Usuari quan accedeix, navega i utilitza el Lloc web, o quan contacta amb la Titular a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el Lloc web o mitjançant els canals de comunicació detallats en cadascuna de les seccions del Lloc web.

L'Usuari garanteix que les dades facilitades són veritables, exactes, complets i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats, de tal forma que responguin a la seva situació real.


En cas que l'Usuari faciliti dades personals de tercers, l'Usuari garanteix que els ha informat dels extrems continguts en la present Política de Privacitat, eximint a la Titular de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.


4. FINALITAT DEL TRACTAMENT
La Titular tractarà les dades que faciliti l'Usuari per a les següents finalitats:


● Gestionar i atendre les sol·licituds de contacte dutes a terme per part de l'Usuari a través dels formularis del Lloc web, de les adreces de correu electrònic corporatives o altres formes de contacte que s'indiquin.


● Gestionar la subscripció de l'Usuari al blog del Lloc, així com els comentaris que faciliti en aquest.


5. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
La Titular tractarà les dades personals de l'Usuari conforme a les següents bases legitimadores:


● Gestionar i atendre les sol·licituds de contacte dutes a terme per part de l'Usuari:
la base legal per al tractament de dades derivat d'aquesta finalitat és el consentiment de l'Usuari, que podrà retirar en qualsevol moment. En cas que l'Usuari retiri el consentiment, no podrà donar-se tràmit a la consulta o qüestió plantejada.


● Gestionar la subscripció de l'Usuari al blog del Lloc: la base legal per al tractament de dades derivat d'aquesta finalitat és el consentiment de l'Usuari. En cas que l'Usuari desitgi deixar d'estar subscrit al blog, de manera fàcil i accessible, pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a l'adreça de correu electrònic laia.oliva.p@gmail.com o clicant en l'enllaç que li apareixerà en la part inferior de les comunicacions remeses.


6. DESTINATARIS DE LES DADES
La Titular podrà cedir les seves dades als destinataris que s'indiquen a continuació:


● Administracions Públiques, Jutjats i Tribunals, així com Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en els casos previstos en la llei, sobre la base del compliment d'una obligació legal.


● Proveïdors de servei que hagin d'accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis contractats per la Titular, i amb els quals la Titular té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per a protegir la seva privacitat.


En aquells casos en els quals la Titular hagi contractat els serveis de proveïdors tecnològics situats fora de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals es troben regularitzades mitjançant l'adopció de totes les garanties que siguin aplicables conforme a la normativa europea per a garantir un nivell de protecció adequat, en particular mitjançant la subscripció de les clàusules contractuals tipus adoptades per la Comissió Europea per a transferències internacionals de dades personals.


7. TERMINI DE CONSERVACIÓ
Les dades personals de l'Usuari seran conservats per la Titular durant els següents terminis:


● Gestionar i atendre les sol·licituds de contacte dutes a terme per part de l'Usuari:
les dades seran conservades durant el termini necessari per a donar tràmit i contestació a la sol·licitud i, una vegada finalitzat el mateix, durant el termini de prescripció legal que sigui aplicable.


● Gestionar la subscripció de l'Usuari al blog del Lloc: les dades seran conservades fins que l'Usuari manifesti la seva voluntat de no continuar subscrit al blog i, una vegada tramitada la baixa, durant el termini de prescripció legal que sigui aplicable.


8. DECISIONS AUTOMATITZADES
La Titular no adopta decisions que puguin afectar l'Usuari basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionades amb les finalitats de tractament abans descrites es realitzen amb intervenció humana.


9. EXERCICI DELS SEUS DRETS
L'informem que té dret a exercitar els següents drets en matèria de protecció de dades, garanties jurídiques que permeten a l'usuari exercir drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades:


● Dret d'accés a les seves dades personals per a saber quins està tractant la Titular i les operacions de tractament dutes a terme amb ells.


● Dret de rectificació de les seves dades personals que siguin inexactes.


● Dret d'oposició al tractament de les seves dades personals quan aquest tractament estigui basat en l'interès legítim. La Titular deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.


● Dret de supressió de les seves dades personals en els casos previstos en la llei (per exemple, quan han estat tractats il·lícitament o ja no són necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits).


● Dret a la limitació del tractament de les seves dades personals quan l'exactitud, legalitat o necessitat d'aquest tractament resulti dubtosa, i en aquest cas podrem conservar-los per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.


● Dret a la portabilitat de les seves dades personals, de manera que els rebi en un format estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica i interoperable, i pugui transmetre'ls a un altre responsable del tractament, sempre que el tractament estigui basat en el consentiment o en l'execució d'un contracte.


● Dret a no ser objecte d'una decisió automatitzada basada únicament en el tractament de les seves dades, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre l'Usuari o l'afecti significativament de manera similar.


● Dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment.


Pot exercitar en qualsevol moment i de manera gratuïta enviant una comunicació a l'adreça de correu electrònic laia.oliva.p@gmail.com, indicant el dret que desitja exercitar i adjuntant un document que acrediti la seva identitat.


Així mateix, si considera que el tractament de les seves dades personals dut a terme per
la Titular vulnera els seus drets o la normativa de protecció de dades, l'informem
que pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades (https://www.aepd.es/).


10. MESURES DE SEGURETAT
La Titular es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons l'estat de la tècnica en el moment de redacció de la present Política de Privacitat, per a protegir les seves dades personals.


Tingui en compte que, en cas de no prendre les precaucions tècniques comercialment raonables per a protegir les seves dades, la Titular no pot garantir que la transmissió de dades a través d'Internet sigui 100% segura. Qualsevol transmissió de dades a través del Lloc web és sota el seu propi risc.


11. MODIFICACIONS
La Titular es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat, en qualsevol moment, per a garantir l'adequat compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. L'accés i utilització del Lloc web després de l'entrada en vigor d'aquestes modificacions suposen l'acceptació d'aquestes.

Última actualització: 29 de Febrer de 2024.

bottom of page